5.6. Fremmede arter

Søknader om akvakultur av fremmede arter tillates ikke, se tildelingsforsk. andre arter § 4.

I artsdatabanken.no vil en finne opplysninger om fremmede arter i Norge som helhet. Det blir mer komplisert når en skal gjøre mer lokale/regionale vurderinger. En art kan være fremmed i en landsdel, men ikke i en annen. I tillegg er det en spesiell situasjon knyttet til innvandrende arter, f eks kongekrabbe.

FK oppfordres til å ta kontakt med Fiskeridirektoratet dersom det er behov for slik avklaring.