5.5. Flytting av tillatelse/drift

Dagens regelverk åpner ikke for flytting av tillatelser. Dette følger også av at tillatelser er gitt for bestemt lokalitet. For matfisk av laks, ørret og regnbueørret kan det være behov for å få klarert nye eller flere lokaliteter, f eks få klarert en ny lokalitet og ev. gi opp en eksisterende. Dette medfører at en får anledning til å drifte tillatelsen på andre lokaliteter uten at tillatelsen som sådan flyttes.

For tillatelser uten antallsbegrensning kan det søkes om ny tillatelse dersom det er ønskelig å drive på en annen lokalitet.

For tillatelser som er tildelt i ferskvann er det uttrykkelig sagt i laksetildelingsforskriften § 20 annet ledd: Tillatelse tildelt etter dette kapitlet tillates ikke flyttet til lokalitet i sjøvann. Begrunnelsen er at tildelingskriteriene varierer og det ikke er antallsbegrensing for akvakulturtillatelser for laksefisk i ferskvann.

Når det gjelder søknad om drift over regiongrenser, vises til pkt. 4.1.1.