5.3. Ekspropriasjon

Nærings- og fiskeridepartementet er klageorgan for vedtak fattet etter oreigningsloven når det gjelder ekspropriasjon til akvakulturformål. Viser til klagevedtak fra FKD av 22.12.03.