5.23.1. Samlokalisering

Samlokalisering er at flere tillatelser får tillatelse på samme lokalitet. (Akvakulturdyrene må holdes i ulike merder/produksjonsenheter). Det må søkes om samlokalisering. Dersom det er ulike innehavere til de tillatelsene som skal samlokaliseres, må det til søknaden også foreligge en samtykkeerklæring, jf. veilederen til søknadsskjemaet pkt. 6.1.6.

Det er også en tildelingssak når det meldes samlokalisering etter laksetildelingsforskriftens § 37. Denne bestemmelsen gjelder bare matfisk. Det skal skrives ut nye dokumenter dersom meldingen ellers kan aksepteres, dvs. ikke for mange lokaliteter og tillatelse ikke vil være i strid med annet regelverk.

Her må det etableres rutiner for samhandling med Fiskeridirektoratets regionkontor ettersom det også kreves ny driftsplan som våre regioner har ansvaret for, jf pkt. 5.2. I påvente av dette kreves det at fylkeskommunen tar kontakt med regionkontoret under behandlingen av tildelingssaken.