5.22. Samepolitikk

Har samene spesielle rettigheter i forbindelse med søknad/tildeling av akvakulturtillatelser? Dette er spørsmål som har vært oppe flere ganger, se pkt.5.8. Videre har spørsmålet vært oppe om Sametingets rolle ved søknad og tildeling av akvakulturtillatelser.

I denne forbindelsen viser vi til ot.prp. nr. 61 (2004-2005) side 44 kapittel 10 som omhandler folkerettslige forpliktelser, se lenke i del 6.

Vi viser også til konsultasjonsplikten i samiske saker (lenke til regjeringen.no).