5.19. Polykultur

I Norge er det ikke vanlig å tillate polykultur (flerartskultur). Dette innebærer at en ikke tillater flere arter i samme merd og heller ikke flere arter på samme lokalitet. Forbudet mot polykultur er først og fremst begrunnet i faren for spredning av sykdom mellom artene. Dersom Mattilsynet gir tillatelse til å etablere polykultur, mener vi generelt at en ikke skal være strengere enn mattilsynet, se vårt brev av 23.05.02.

Det ble reist spørsmål om forbudet mot polykultur rammet adgangen til å ha leppefisk i laksemerder. Herfra ble det imidlertid presisert i brev av 04.02.93 at oppbevaring av leppefisk som biologisk avlusingsmetode skal ikke omfattes av forbudet mot polykultur.