5.18. Oppbevaring av tomme merder

Problemstilling er todelt;
a) utplassering av tomme merder og
b) oppbevaring av tomme merder som ledd i utskrifting av anlegg, opprydding, venter på godkjenning av søknad etc.
Situasjonen under b) er en del av oppryddingsplikten og tas ikke opp her.

Det følger av laksetildelingsforskriften § 29 at en lokalitet kan ikke benyttes til akvakultur uten at det foreligger klarering av lokaliteten.

Ved utvidelse av lokalitetsbiomasse eller areal må det innhentes ny klarering.

Definisjonen av «akvakultur» følger av laksetildelingsforskriften § 4 og forstås som «produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet». Det følger av merknadene til laksetildelingsforskriften § 4 at «Produksjonsbegrepet skal forstås vidt og dekker en rekke ulike aktiviteter, jf. oppramsingen i annet punktum og ot.prp. nr. 61 (2004-2005) side 54 flg. Aktivitet som har til formål å starte opp med akvakultur vil også være omfattet, f eks plasseringen av et anlegg på en lokalitet før det settes ut fisk i anlegget». Ordlyden «akvakultur» omfatter etter dette også anlegg som ikke har fisk, men er under oppstart.

Tomme merder er først og fremst en utfordring i kontroll og reaksjonsfasen. Det følger av akvakulturdriftforskriften § 17 – opprydding – at installasjoner kan kun oppbevares på en lokalitet i den grad det skjer som ledd i driften. Videre at ved permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for fullstendigopprydding, herunder fjerning av installasjoner over og under vann. Se også merknadene til denne bestemmelsen.
Vi nevner likevel dette da det kan komme søknad om plassering av tomme merder f.eks. som oppbevaring etter utskrifting til nytt utstyr. Etter Fiskeridirektoratets praksis innvilges ikke slike søknader.