5.17. Nasjonale laksefjorder/-vassdrag

For å verne de viktigste laksebestandene, har Stortinget bestemt at det skal være et særskilt beskyttelsesregime innenfor 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Dette er nedfelt i en egen forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder (FOR 2009-06-22 nr 961), som trådte i kraft 1.august 2009 (§10 trådte i kraft 1. august 2010).

Forskriften bygger på føringer som er gitt av Stortinget, blant annet i St.prp. nr 32 (2006-2007), se lenke i del 6. og har som hovedformål å innføre strengere krav til rømmingssikring og strengere kontroll av lakselus og annen sykdom innenfor disse utpekte områdene.