5.15. Marin fisk

I forbindelse med søknadsbehandling og klagebehandling av søknader om torsk, har det vært vurderinger knyttet til bærekraft, foreholdet til gyte- og oppvekstvilkår etc.

Ved forskriftsendring 18.12.2009 ble det vedtatt nye bestemmelser til torskeoppdrett, se tildelingsforskriften for andre arter § 7.1 bokstav a) hvor det sies: «Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk».