5.14. Lokaliteter maks tall

For tillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø er det adgang å klarere flere lokaliteter per tillatelse. Begrunnelsen er behovet for brakklegging etc. av lokalitetene. Pga. antallsbegrensningen kan en ikke gi flere tillatelser som sådan. En har derfor ordningen med å kunne klarere flere lokaliteter per tillatelse. Etter laksetildelingsforskriften § 34 er det imidlertid begrensning i antall lokaliteter per tillatelse. Hovedregelen er maksimalt fire lokaliteter per tillatelse, men når det er de samme tillatelsene somer klarert på flere lokaliteter, kan hver tillatelse ha klarert opp til seks lokaliteter. Det vises til merknadene til laksetildelingsforskriften § 34 for forståelsen av denne bestemmelsen.

For marine arter er det ikke antallsbegrensning og derfor ikke behov for flere lokaliteter per tillatelse. Her kan en gi ny tillatelse dersom det er behov f.eks. for brakklegging, vekselbruk, etc. av lokalitetene.