5.11. Kultiveringsanlegg

Settefiskanlegg utelukkende til kultiveringsformål reguleres i dag av lakseloven, jf. A-loven

§ 2, fjerde ledd. Tidligere ble disse regulert av oppdrettsloven. For å ha oversikt over plassering av kultiveringsanleggene, fortsatte Fiskeridirektoratet en tid å registrere disse i akvakulturregisteret. Denne ordningen opphørte og disse anleggene er tatt ut av akvakultur-registeret.

Etter forvaltningsreformen er forvaltningsansvaret delt mellom statsforvalterne og fylkeskommunene, jamfør forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg og så videre av 11.12.92 med endringer 29.12.09.

Forskriftens §1, 1. ledd angir statsforvalterens myndighet og § 1, 2. ledd angir fylkeskommunens myndighet.

Ved søknadsbehandling av anadrom fisk, vil statsforvalteren sende søknaden til fylkeskommunen for uttalelse om akvakulturinteresser, jamfør. brev til DN av 06.04.10.

Hvis disse anleggene også produserer settefisk til kommersielt formål, omfattes de av A-loven. Jf. pkt. 4.2.1.

Genbanker

Etablering og drift av genbanker sees på som kultivering, jf. brev av 08.02.94.