4.3.5. Havbeite

Havbeitetillatelser i sjøvann

Hjemmel: Havbeiteforskriften kapittel I og II.
Myndighet: Fylkeskommunen.

Havbeiteforskriftens kapittel II har egne tildelingsbestemmelser i tillegg til reglene for klarering av lokalitet.
Tildelingene begrenses til havbeite av de to artene hummer (Homarus gammarus) og stort kamskjell (Pecten maximus).

Tillatelse til havbeite gis i saksbehandlingsrunder, jf havbeiteforskriften § 5 annet ledd. FKD har bestemt at havbeitetillatelser kan tildeles i runder inntilto ganger hvert år.

Hittil har det i hver runde totalt vært lyst ut inntil 5 tillatelser med kamskjell og 5 tillatelser til hummer. Siste runde var høsten 2008. Vi kommer tilbake til tildelingstidspunkt for neste runder og fordeling av tillatelser.

Av biologiske og miljømessige grunner skal det ikke gis tillatelse til havbeitetillatelser nord for Vestfjorden og ikke tillatelse til havbeite med kamskjell sør for Jæren.

Fra tid til annen får fiskerimyndighetene henvendelser fra personer/foretak som ønsker å sette ut andre akvatiske organismer (enn kamskjell og hummer) på havbunnen, med hensikt å drive gjenfangst når organismene har nådd en viss størrelse. Slike søknader kan ikke behandles etter havbeiteforskriften. En kan imidlertid søke Fiskeridirektoratet sentralt om tillatelse med hjemmel i havressursloven, men her er formålet for slike tillatelser å styrke de naturlige ressurser. Man vil ikke kunne få en eksklusiv gjenfangstrett av den utsatte arten i et definert område, slik man får med havbeitetillatelser.