4.3.3. Fangstbasert akvakultur

Tillatelse for fangstbasert akvakultur av marin fisk i sjøvann
Myndighet: Fylkeskommunen.
Avgrensningi tillatelsen er inntil 195 tonn MTB, jf. tildelingsforskriften for andre arter § 12 fjerde ledd.

Fangstbasert akvakultur er næringsutøvelse hvor vill fisk fanges på skånsom måte, lagres en viss tid i restitusjons-/mellomlagringsmerd og så fôres til aktuell markedstørrelse innenfor en akvakulturtillatelse. Formålet er å øke merverdien av hver fisk, samtsikre jevnere råstofftilgang for fiskeindustrien. Se for øvrig www.fiskeridir.no under fane «Brosjyrer» - «Fangstbasert akvakultur».

Gebyr for søknadsbehandling er kr. 3000, jf. gebyrforskriften § 2 annet ledd.