4.3.2. Manntallstillatelser

Hjemmel: Tildelingsforskriften for andre arter § 10 tredje ledd.
Myndighet: Fylkeskommunen.
Avgrensing i tillatelsen er 65 tonn MTB, jf § 12 tredje ledd.

Fiskere kan søke om tillatelse til oppbevaring av egen fangst som ledd i akvakulturvirksomhet av sporadisk eller midlertidig karakter.

Forutsetningen er at fiskeren står i manntallet. Tillatelsen kan gis til fiskeren personlig og ikke til juridisk person/selskap da disse ikke kan stå i manntallet.

Gebyr for søknadsbehandling er kr. 3000, jf. gebyrforskriften § 2 annet ledd.
Oppdatert fiskermanntall ligger på Fiskeridirektoratets hjemmesider.