4.3.1. Utenom laksefisk

Hjemmel: Tildelingsforskriften for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret kapittel 2, se særlig §§ 4 og 7. Regler om avgrensing av tillatelsen, se kapittel 3.
Myndighet: Fylkeskommunen

Begrensning i størrelse:For matfisk og stamfisk i sjø med merdteknologi er det maks 780 tonn MTB, jf. forskriftens § 12 annet ledd.

Ytterligere begrensinger: Det kan ikke gis tillatelse til akvakultur av fremmede organismer, jf. forskriften § 4 første ledd.

Avgrensningen av tillatelser for akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfelle. Avgrensing av tillatelse til blåskjell skal fastsettes i dekar, jf. forskriften § 13 annet ledd.

Tillatelse kan gis for klekking av rogn, produksjon av tidlige livsstadier ment for utsett eller akvakultur av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder til konsum, jf. forskriften § 4 c).

Se imidlertid en del egne bestemmelser for ulike typer akvakultur innenfor denne bestemmelsen.

Blåskjell
Viser spesielt til forskriftens § 10a med krav om økonomisk sikkerhetsstillelse. Når det gjelder restrømping av blåskjell, viser vi til brev til Oldermannsgruppen av 03.11.2010 hvor vi har dispensert fra krav til søknad om egen tillatelse for landbasert restrømpingsanlegg. Da dette er et enkeltvedtak, kreves det ny søknad dersom det er tale om flere restrømpingsanlegg.

Mellomkultur av for eksempel stort kamskjell for senere utsett i havbeite vil kreve tillatelse etter denne tildelingsforskriften. Utsett av disse dyrene fra mellomkultur til havbeite vil kreve havbeitetillatelse, se nedenfor.