4.2.3. Stamfisk i ferskvann

Hjemmel: Laksetildelingsforskriften kapittel 4, 5 og 6.
Myndighet: Fiskeridirektoratet.
Begrensning i biomasse: 325 tonn, jf. § 21.

Ved forskriftsendring desember 2009 er overskriften i kapittel 5: Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk og sjø og ferskvann til særlige formål. Stamfisk både i ferskvann og sjøvann reguleres således etter dette kapittelet. Kapittel 4 har imidlertid særskilte bestemmelser knyttet til ferskvann. Biomassebegrensningen følger derfor av § 21.