4.2.2. Matfisktillatelser

Tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i ferskvann.
Hjemmel: Laksetildelingsforskriften kapittel 4 og kapittel 6.
Myndighet: Fylkeskommunen.
Begrensning i biomasse: Inntil 325 tonn, se forskriften § 21.

Her er det ingen begrensning på antall tillatelser. Den næringsmessige antallsbegrensningen for laks, ørret og regnbueørret er begrenset til akvakultur av matfisk i sjøvann, jf. laksetildelingsforskriften § 14.

Tillatelser tildelt etter dette kapitelet kan ikke tillates flyttet til sjø, jf. § 20 andre ledd.

Etter forskriftens § 20 første ledd kan Fiskeridirektoratet fastsette begrensninger av antall tillatelser i et vassdrag eller foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag. Per i dag er det ikke fastsatt slike begrensninger. Hvis det blir behov, må de angjeldende fylkeskommuner komme med innspill til Fiskeridirektoratet om dette.