4.2.1. Yngel og settefisk

Tillatelse for produksjon av yngel og settefisk av laks, ørret og regnbueørret (inkl. klekking av rogn) i ferskvann.
Hjemmel: Laksetildelingsforskriften kapittel 6.
Myndighet: Fylkeskommunen.
Begrensning:Etter laksetildelingsforskriften er det ingen begrensning på antall tillatelser, og ingen begrensning på antall fisk, størrelse på anlegg, etc. Vurdering av søknaden skjer i forhold til laksetildelingsforskriftens § 31 sammen med kapittel 6 i samme forskrift.

Når fylkeskommunen skal vurdere det omsøkte driftsopplegget, bør de være innforstått med akvakulturdriftforskriften § 55 som har en vektbegrensning på settefisk av laks, ørret og regnbueørret inntil 250 gram. Større fisk enn dette blir matfisk og kan ikke produseres innenfor en settefisktillatelse. Fiskeridirektoratets regionkontor har delegert myndighet til å behandle søknader om dispensasjon.

Tillatelser for produksjon av yngel og settefisk av laks, ørret og regnbueørret skjer i ferskvann. Det er altså vanntypen som er avgjørende, ikke hvor anlegget skal etableres.

I § 31 blir det presisert at en ikke kan gi tillatelse klekkeri og settefiskproduksjon på sjøvannslokalitet. Dette gjelder selv om det gjelder tette flytende merder med ferskvann. Videre kan en ikke gi slik tillatelse for merdbasert ferskvannslokalitet.