4.1.8. Stamfisk

Hjemmel:Laksetildelingsforskriften §§ 8, § 22.6, 23, 28, 28a, 28b, 34
Myndighet: Fiskeridirektoratet
Formål:Bidra til produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.
Begrensning i antall lokaliteter:Ingen formell begrensning, dvs. etter behov, jf laksetildelingsforskriften § 34, fjerde ledd.
Begrensning i størrelse:Inntil 780 tonn MTB. Det skal bla tas hensyn til hva slags avlskonsept og avlsmål det legges opp til og om tillatelsen skal nyttes til oppformering av stamfisk eller den skal brukes til systematisk avlsarbeid.
Begrensning i tid: Midlertidig for 15 år med mulighet for forlengelse.
Særlige vilkår for tildeling:Søker skal begrunne behovet både for maksimal tillatt biomasse og ev. antall tillatelser det søkes om. Ved søknad om flere tillatelser skal fiskerimyndighetene vurdere om tillatelsene kan spres geografisk for å sikre stabile rognleveranser.
Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må også omfatte egnet og klarert landlokalitet.