4.1.7. Undervisning

Hjemmel:Laksetildelingsforskriften §§ 8, 2.4, 23, 26, 28b, 34.
Myndighet:Fiskeridirektoratet.
Formål:Skal bidra til at undervisningsinstitusjonene skal kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen.
Begrensning i antall lokaliteter:Ingen formell begrensning, dvs. etter behov, jf laksetildelingsforskriften § 34, fjerde ledd.
Begrensning i størrelse: Inntil 780 tonn MTB. Det skal bla tas hensyn til det planlagte driftsopplegget.
Begrensning i tid:Midlertidig for 10 år med mulighet for forlengelse.
Særlige vilkår for tildelingen:Tillatelse kan gis til utdanningsinstitusjon på universitet- eller høyskolenivå, til fylkeskommune for bruk i videregående skole eller til privat skole som har eller planlegger et undervisningstilbud hvor akvakultur inngår.
Tillatelse kan bare gis videregående skole eller privat skole som vil tilby elever et undervisningsopplegg som er godkjent av departementet, og som fører fram til et tilbud om fagbrev ved skolen.