4.1.3. Slaktemerd

Tillatelse for slaktemerder for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.
Hjemmel: Laksetildelingsforskriften §§ 8, 22.3, 23, 25, 28b og kapittel 6.
Myndighet: Fiskeridirektoratet
Formål: skal brukes til kortvarig oppbevaring ved slakteriet av slakteklar matfisk.
Begrensning i antall lokaliteter: En, jf. Laksetildelingsforskriften § 34, første ledd.
Begrensning i størrelse: se laksetildelingsforskriften § 28b.
Begrensning i tid: Midlertidig for 10 år med mulighet for forlengelse.
Særlige vilkår for tildeling: Tillatelse kan kun gis til godkjent slakteri for kortvarig oppbevaring av slakteklar fisk. Oppbevaringen skjer i umiddelbar nærhet av angjeldende slakteri.
Med kortvarig opphold menes inntil 6 dager. Se også driftforskriften § 54. Det kan bare gis én lokalitet per tillatelse.

Tillatelse til slaktemerder kan ikke samlokaliseres med andre tillatelser. I samarbeid med Mattilsynet kan det imidlertid gis tillatelse til samlokalisering av slaktemerder for andre arter dersom slakteriet er godkjent for slakting av flere arter.

Da forutsetningen er at det ikke skal fôres i slaktemerder, kreves det ikke utslippstillatelses etter forurensningsloven.
Det vil bli satt krav til vannkvaliteten der slaktemerdene skal etableres, men dette er forhold som vurderes av Mattilsynet.

Det har vært brukt ulike betegnelser som ventemerder etc. Slaktemerd er imidlertid begrepet som skal brukes og tillatelsen har et begrenset formål.
Tillatelsen kan ikke benyttes til fisk som skal sultes da dette er en del av produksjonen som skal foregå på oppdretters produksjonslokalitet.