4.1.2. Særlige formål

Matfisk av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål i sjøvann.
Hjemmel: Laksetildelingsforskriften kapittel 5 og kapittel 6.
Myndighet: Første trinn/tilsagn er Fiskeridir. (unntatt fiskepark)
Andre trinn/lokalitetsklarering: Fylkeskommunen.

Type tillatelse

Hjemmel

Antall lokalitet

Myndighet fase 1

FOU; forskning og utvikling

§§ 8, 22.1, 23, 23a, 28a, 28b

Se § 34.4.

Fiskeridirektoratet

Fiskeparker

§§ 8, 22.2, 23, 24, 28b

1, se § 34.1.

Fylkeskommunen

Slaktemerd (tillatelse slakterier)

§§ 8, 22.3, 23, 25, 28b

1, se § 34.1.

Fiskeridirektoratet

Undervisning

§§ 8, 22.4, 23, 26, 28a, 28b

Se § 34. 4.

Fiskeridirektoratet

Visning

§§ 8, 22.5, 23, 27, 28a, 28b

2, se § 34.1.

Fiskeridirektoratet

Stamfisk i sjø

§§ 8, 22.6, 23, 28, 28a, 28b

Se § 34.4.

Fiskeridirektoratet

Stamfisk i ferskvann

§§ 8, 22.6, 21, 23, 28, 28a, 28b

Se § 34.4.

Fiskeridirektoratet

Tillatelsene til spesielle formål er begrenset til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Da regulære tillatelser til disse tre artene i sjø er antallsbegrenset, har en på denne måten gjort unntak for akvakultur til helt spesielle formål. Dersom det skulle være behov for tillatelser for eksempel til forskning av torsk, stamfisk av torsk etc., kan det søkes om en ordinær tillatelse da det her ikke er næringsmessig regulering.

Vi går i liten grad inn på tildelingskriteriene til særlige formål der tildelingsmyndigheten for første trinn fortsatt skal ligge hos Fiskeridirektoratet sentralt. Men da det er forutsetningen for Fiskeridirektoratets vedtak som må være med i fortsettelsen, når tillatelsesdokumentet utferdiges, er det behov for en viss kunnskap her.

Fylkeskommunene skal imidlertid klarere lokalitetene dersom Fiskeridirektoratet gir tilsagn etter første trinn, jf. § 8. Hvor mange lokaliteter som kan knyttes til hver av disse typer tillatelser framgår av laksetildelingsforskriften § 34. Se også tabellen over. Viser også til merknadene til § 34.

Der tildelingsmyndigheten er hos fylkeskommunen, skal de også vurdere tildelingskriteriene i forbindelse med lokalitetsklareringen.

Noen av tillatelsene til særlige formål har fått tillatelse knyttet til den lokalitet som var oppgitt i søknaden. Da lokaliseringen her er en del av Fiskeridirektoratets vurdering av søknaden, vil lokaliseringen i mange tilfeller være en forutsetning for tilsagnet. Dersom det er ønske om annen lokalisering, må oppdretter i så fall søke Fiskeridirektoratet sentralt om å få godkjent driften på annen lokalitet. Lokaliseringen er særlig viktig ved visningstillatelser, fiskeparker, undervisningstillatelser og slaktemerder og kan også være viktig for stamfisk. Fiskeridirektoratet vil vurdere om og hvordan binding til lokalitet skal framkomme i tilsagnet.