4.1.1. Nye og endringer

Nye og endringer i tillatelser for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann inkludert lokalitet.

Hjemmel: Laksetildelingsforskriften kapittel 3 samt kapittel 6.
Myndighet: Fylkeskommunen, begge trinn.
Begrensning i størrelse for nytildelinger: 780 tonn MTB (Troms og Finnmark 900 tonn MTB), jf. § 15.

Når en innvilger slike tillatelser, gir en i utgangspunktet tillatelse til alle tre artene og oppdretter trenger ikke søke om endring av tillatelse dersom han ønsker å skrifte fra den ene til den andre av disse artene. Det kan imidlertid være tilfeller der Mattilsynet, ut fra sykdomshensyn i området, begrenser driften til en spesiell art.

Nye tillatelser for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø tildeles i runder fastsatt av FKD.

Tildelingskriteriene og saksbehandlingsprosessene varierer i de ulike runder. Det blir derfor laget egne tildelingsforskrifter eller nye bestemmelser i eksisterende forskrifter der antall, fordeling av tillatelser og prioriteringskriterier framgår. Det blir også laget egne søknadsskjema og veileder for denne tildelingsfasen. Da dette endres fra runde til runde, går vi ikke nærmere inn på dette her. Se også pkt. 2.5.

Når det er gitt tilsagn til hvemsom skal få innvilget sin(e) søknader, skal omsøkte lokaliteter klareres, se pkt. 3.6.1. Jf. også laksetildelingsforskriften § 8.

Tilsagnet gir ikkerett til å drive. For å kunne drive lovlig, kreves det et tillatelsesdokument på godkjent lokalitet og tillatelsen må være registrert i A-registeret, jf. A-loven § 4 andre ledd. Først ved utstedt tillatelsesdokument og registrering i A-registeret kan det drives lovlig.

Eierbegrensningsforskriften setter grense for hvor mange kommersielle tillatelser av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø den enkelte kan ha kontroll med. Denne forskriften har derfor betydning ved tildeling av nye lakse- og ørrettillatelser. Dersom det er tvil om innvilgelse av en søknad vil komme i strid med forskriften, ta kontakt med Fiskeridirektoratet sentralt.

  • Regional tilhørighet
     begrenset til fylkeskommunen. Det er imidlertid adgang for dispensasjon. Det vil fortsatt være Fiskeridir. som behandler søknader om dispensasjon, jf. laksetildelingsforskriften § 8, 5. avsnitt. I brev av 13.09.07 ga vi instruks om regionenes saksforberedelse til søknader om drift over regiongrensen.

    Ved endring av driftforskriften 18.12.2009 ble det i ny § 48a gitt mulighet for å innvilge søknad om inter regionalt biomassetak. Da dette går under driftsfasen, skal søknad om fastsettelse av konkret biomassetak sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor. Utstedelse av evt. nye tillatelsesdokument på lokaliteter mv., som er knyttet til slike biomassetak, er fortsatt fylkeskommunens anliggende.

  • Lokalitet