3.7.1. Saksgang

Vedtaket kan påklages til klageinstans, jf. fvl. § 28 første ledd.
Klagen skal imidlertid sendes til den etat som fattet førsteinstansvedtaket, dvs. fylkeskommunen, jf. fvl. 32.

Saksforberedelse i klagesak – fvl. § 33

Denne bestemmelsen bør leses nøye – særlig mht varsling til partene.

Når det gjelder vurdering av part eller rettslig klageinteresse, er dette generell forvaltningsrett og vi går ikke nærmere inn på temaet. Vi viser imidlertid til brev fra lovavdelingen av 03.02.88 om statlige sektormyndigheter har ikke rettslig klageinteresse på vedtak etter A-loven.

I klagesaker etter A-loven må underinstansen

  • vurdere om klagene også gjelder sektormyndighetene. Hvis ja, sende klagene dit for klagebehandling etter sektorlovene. Førsteinstansen venter da med å behandle klagen/lage klageinnstilling til de mottar sektormyndigheten(es) klagebehandling. Dersom sektormyndigheten(e) opprettholder avslaget i klageomgangen, må fylkeskommunen opprettholde sitt avslag.
  • ikke avskjære klageadgangen overfor sektormyndighetene, jf. brev av 22.10.07
    Det kan tenkes at selv om det ikke er rettslig klageinteresse i forhold til
    A-loven, kan det være rettslig klageinteresse etter en eller flere av sektorlovene. Avgjørelsen om det foreligger rettslig klageinteresse skal gjøres av ansvarlig myndighet for de ulike lovene. Dersom grunnlaget for klagen refererer seg både til A-loven og en eller flere av sektorlovene, må klagen sendes videre til sektormyndighetene selv om den avvises etter A-loven.
  • Vurdere om det er søkt om utsatt iverksettelse av vedtaket. Hvis ja, ta beslutning om dette snarest, jf. fvl. § 42. I visse tilfeller kan statsforvalteren ha ansvar for å beslutte utsatt iverksettelse av vedtaket selv om ingen har begjært dette.

Vi har hatt som praksis at før innstilling i klagesak sendes Fiskeridirektoratet sentralt, sendes innstillingen til klager med kort frist til å uttale seg. Dersom det ikke kommer merknader innen fristen, sendes innstillingen slik den foreligger. Dersom det kommer merknader, og dette ikke fører til endring av tillatelsen eller endring av innstillingen, sendes denne til Fiskeridirektoratet vedlagt merknadene fra klager. Formålet med ordningen var forenkling og at alle opplysninger/påstander skulle komme fram før klagen ble sendt til klageorganet. Dersom praksis endres, kan klagerne begynne å forholde seg til klageorganet f eks med nye opplysninger og nye påstander. Klageorganet må derfor ofte måtte kontakte Fylkeskommunen igjen for god saksforberedelse.