3.5.1. Forvaltningsloven og offentlighetsloven

Forvaltningen etter akvakulturloven følger reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven, samt de grunnleggende prinsipper i forvaltningsretten. Vi går ikke nærmere inn på denne del av forvaltningen.

Nedenfor følger likevel noen lenker vedr. offentlighetsloven:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20060519-016.html

En nyttig rettleder og noe annet materiale finnes her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2008/ny-offentleglov-med-forskrift-tek-til-a-.html?id=532808