3.3. Innsigelse

Ansvaret for å fremme innsigelser på vegne av akvakulturinteresser i kommunale kystsoneplaner vil fra 1.1.2010 ligge hos fylkeskommunene.

Vi viser for øvrig til notat av 21.9.2009 som beskriver fiskerimyndighetenes ansvar i dag.