2.7.2. Tidsfrister

En saksbehandling med mange involverte etater tar tid. 18.05.10 vedtok FKD forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.

Figur 3 viser saksbehandlingen og tidsfrister for de ulike faser.

Tidsfristforskriften og merknadene presiserer betydningen av å sende inn komplette søknader og definerer forståelsen av begrepet i § 3. Videre oppstilles følgende frister:

  • Mottaks- og kvalitetssikringsfasen - 2 uker fra mottakelse av komplett søknad
  • Kommunal uttalelse - 12 uker fra mottakelse av komplett søknad

§ 4. 3 ledd presiserer fylkeskommunens ansvar for å ettersende merknader fra utlegging, kommunal uttalelser til de statlige sektormyndighetene.

  • Sektormyndighetene - 4 uker etter mottakelse av merknader mv.
  • Fylkeskommunens sluttbehandling - 4 uker etter mottakelse av sektormyndighetenes vedtak

statsforvalteren kan i særlige tilfeller be fylkeskommunen om inntil 4 ukers fristforlengelse, jf. § 5, med mulighet til ytterligere 4 ukers fristforlengelse.

  • Behandling av sektorklager - 12 uker

Fristoversittelse fra kommunen medfører at saken kan behandles uten uttalelse.

Fristoversittelse ift sektormyndighetenes eller tildelingsmyndighetens vedtak endrer ikke gyldigheten av deres vedtak.