2.7.1. Lokalitetsklarering

Fiskeridirektoratet har det koordinerende ansvaret for saksbehandlingen. Denne delen av koordineringsrollen blir fra 2010 overført til fylkeskommunene der de har myndighet, men beholdes av Fiskeridirektoratet der direktoratet har myndighet.

I tillegg til ansvaret for å sende søknadene til de øvrige etater, innebærer koordineringsansvaret også ansvaret for å purre dersom frister ikke holdes og gjøre sitt til at saken avsluttes. Selv om det har vært telefonisk eller personlig kontakt bør slike henvendelser være skriftlig, med kopi til søker. Parten vil på denne måten bli orientert om hvor saken står.

Koordineringsansvaret innebærer også å se om noen av spørsmålene som blir reist, berører noen av sektormyndighetene.

Koordineringsansvaret gjelder også i klageomgangen. Dersom det klages på forhold som gjelder sektormyndighetene, må tildelingsmyndighetene sende klagene dit for klagebehandling. Se uttalelse fra Sivilombudsmannen av 28.8.1997 og Fiskeridirektoratets brev av 16.7.1999 til regionene om koordineringsansvaret.