2.7. Koordinering og tidsfrister

Norsk akvakulturnæring reguleres av flere lover og forskrifter. Det må foreligge tillatelse fra alle relevante sektorlover for at en kan gi tillatelse etter A-loven, jf. lovens § 8. Disse forvaltes av ulike forvaltningsorgan. De relevante lovene som omfattes av koordineringsansvaret er

Sektorlover

Ansvarlig myndighet

Akvakulturloven

Fiskerimyndighetene/fylkeskommunene

Matloven

Mattilsynet

Dyrevelferdsloven

Mattilsynet

Forurensningsloven

Miljømyndighetene

Havn- og farvannsloven

Kystverket ( havnedistriktene )

Vannressursloven

Vassdragsmyndighetene

Plan- og bygningsloven

Kommunene