2.5.1. «Totrinnssystemet»

For de antallsbegrensete tillatelsene av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann har vi et «totrinnssystem» hvor en fatter to vedtak. Dette innebærer at en først tar stilling til hvilke søkere som skal få tilsagn om tillatelse. Ved utvelgelse av søknader i konkurranse, vil disse tilsagnene gjelde personvalget. Tilsagnene er enkeltvedtak med klagerett. Slike tilsagn gir ikke rett til drift. Dette gjelder selv om geografiske hensyn som lokalisering kan utgjøre deler av vurderingen av om tilsagn skal gis, men på dette tidspunktet er ikke lokalitetsklareringen foretatt.

Deretter behandler fylkeskommunen søknaden om klarering av lokalitet. Det er først når lokaliteten er klarert og ev. øvrige vilkår i tilsagnet er oppfylt at det ved utstedelse av tillatelsesdokumentet fattes vedtak som gir rett til drift.

Dette systemet benyttes også ved tildeling av tillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann til særlige formål, for eksempel tillatelse til forskning og utvikling (FOU), undervisning, visning, stamfisk etc. Her er det Fiskeridirektoratet sentralt som behandler søknaden der en vurderer kriteriene for å få innvilget tillatelse og ev gir tilsagn. Etter at det er gitt tilsagn om tillatelse, blir fylkeskommunen bedt om å behandle søknad om klarering av lokalitet som skal knyttes til tillatelsen, jf. laksetildelingsforskriften kapittel 6. I noen tilfeller er det spesielle forhold som må ivaretas ved lokalitetsklareringen. Fylkeskommunens myndighet framgår av laksetildelingsforskriften § 8 andre ledd som sier at Fiskeridirektoratet skal sende tilsagnet til fylkeskommunen for lokalitetsklarering.

Viser for øvrig til at A-registeret ikke gir adgang til å registrere tilsagn og slik registrering er en forutsetning for å kunne drive lovlig.