2.5. Tillatelser med antallsbegrensning

Lovens § 7 har egne regler for tildeling av tillatelse i sjø for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Laksetildelingsforskriften regulerer dette nærmere og tillatelse for matfisk av disse artene er antallsbegrenset. FKD bestemmer når det skal tildeles nye matfisktillatelser til disse tre artene, antall, ev. utvidelse av eksisterende tillatelser, geografisk fordeling, vederlag, tildelingsmåte og tildelings- og prioriteringskriterier.

For havbeite har vi også hatt tildelingsrunder. Her vil det antagelig skje endringer og vi vil komme nærmere tilbake til dette når vi har mer informasjon.