2.4.1. Tildelings- og driftsfasen

Lovens § 6 gir generelle vilkår for tildeling av akvakulturtillatelser. Lovens §§ 7-9 gir særlige regler for tillatelse til laks, ørret og regnbueørret, samordning i saker om etablering av akvakultur og endring og tilbaketrekking av akvakulturtillatelse. Videre omhandler

kapittel III miljøhensyn,
kapittel IV arealutnyttelse,
kapittel V registrering, overføring og pantsettelse av akvakulturtillatelse,
kapittel VI generelle krav og forpliktelser,kapittel VII reaksjoner ved overtredelse
kapittel VIII avsluttende bestemmelser.

Det er gitt flere forskrifter med nærmere bestemmelser om tildeling av tillatelser, jf. lovens

§ 6. Som hovedregel er regelverket bygd opp med egne forskrifter for tildelingsfasen og egen forskrift for driftsfasen. For tildelingsfasen har vi i dag følgende forskrifter:

 • Laksetildelingsforskriften FOR 2004-12-22 nr. 1798
 • Tildelingsforskriften for andre arter FOR 2004-12-22 nr. 1799
 • KU-forskriften av 01.04.05, hjemlet i plan- og bygningsloven.
 • Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader av 18.05.10

Unntak fra ovennevnte inndeling er forskrifter som gjelder både tildelingsfasen og driftsfasen:

 • Havbeiteforskriften FOR 2003-08-28 nr. 1110
 • Forskriften for nasjonale laksefjorder FOR 2009-06-22 nr. 961
 • Gebyr og avgift forskriften FOR 2001-12-21 nr. 1597.
 • Akva-registerforskriften FOR 2005-12-28 nr. 1706.
 • Eiermessige endringer i selskap FOR 2004-12-22 nr. 1800
 • Forskrift om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet FOR 2009-10-13 nr. 126. Denne er foreslått opphevet.
 • Instruks om Hardangerfjorden av 08.04.2008 09/12719 dok. nr.1
 • Forslag til forskrift om Hardangerfjorden
 • Det foreligger forslag om kapasitetsøkning i Troms og Finnmark.

Da fylkeskommunens myndighet begrenses til tildelingsfasen, går vi ikke nærmere inn på driftsfasen i denne omgang. Vi nevner likevel forskrifter som bare gjelder i driftsfasen

 • Akvakulturdriftsforskriften FOR 2008-06-17 nr. 822
 • Krav til teknisk standard (NYTEK) FOR 2003-12-11 nr. 1490 (til revisjon)
 • IK-akvakulturforskriften FOR 2004-03-19 nr. 537
 • Reaksjoner ved overtredelse FOR 2007-03-29 nr. 361.