2.4. Krav til akvakulturtillatelse

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse etter akvakulturloven, jf. for eksempel laksetildelingsforskriften § 5 og tildelingsforskriften for andre arter § 4. Se også pkt. 3.4.2. Innehaver av tillatelsen må videre være registrert i akvakulturregisteret for å kunne drive lovlig akvakulturvirksomhet, se lovens § 4, jf. § 18 første ledd.