2.3.1. Virkeområde

Loven gjelder produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). Med akvatiske organismer forstås vannlevende dyr og planter. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet. I tvilstilfeller kan departementet i enkeltvedtak eller forskrift bestemme hva som anses som akvakultur. Se Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) side 11 og side 38. Se også ot.prp. nr. 61 side 54-56.

Fiskeridirektoratet er delegert myndighet til i tvilstilfelle å bestemme i enkeltvedtak hva som anses som akvakultur, jf. A-loven § 2.

Presisering av hva som iht. praksis går inn under A-loven

  • Vannlevende planter – se pkt. 5.24.
  • Hummerparker
  • Oppbevaring av tomme merder på lokaliteten, se pkt. 5.17.

Presisering av hva som iht. praksis ikke omfattes av A-loven (Annet regelverk kan være aktuelt)

  • Oppbevaring som ledd i tradisjonelt fiske. Jfr. ot.prp. nr. 61 (2004-2005) side 38, nederst i høyre spalte og videre på side 39.
  • Settefiskanlegg bare til kultiveringsformål reguleres av lakse- og innlandsfiskeloven, jf. A-loven § 2 fjerde ledd. Se for øvrig pkt. 5.11.
    • Etablering av genbanker sees på som kultivering, se pkt. 5.11.
    • Utstyrsprodusentens midlertidige oppbevaring av merder der formålet er utstilling og demonstrasjon for salg av merder.
  • Stueakvarier.

Flere eksempler kan komme etter hvert.