2.2.4.3. Styring

Nærings- og fiskeridepartementet styrer Fiskeridirektoratet gjennom tildelingsbrev og rapportering. Selv om fylkeskommunene får sine styringssignaler fra et annet departement, forutsettes det å være tilstrekkelig samsvar mellom signalene. Dette vil også kreve dialog mellom etatene. Til sist skal direktoratet og fylkene rapportere i forhold til samme arbeidsområde, noe som også vil kreve samordning og dialog.