2.2.4.2. Konsekvenser

Den viktigste konsekvensen av det som står i Ot. prp. nr. 10 er at Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene er gjensidig avhengige av hverandre og etatene må samarbeid tett.

På noen områder blir dette ekstra tydelig.

Lov- og regelverksutvikling

I tillegg til at Fiskeridirektoratet har en selvstendig rolle i utviklingsarbeidet, benytter Nærings- og fiskeridepartementet (FKD) ofte Fiskeridirektoratet som rådgiver og ansvarlig for utforming av nye og revidering av eksisterende lover og forskrifter. Dette inkluderer også skriving av merknader. Fiskeridirektoratet sentralt må her hente kompetanse fra regionkontorene fordi der sitter førstehåndskunnskap om behov og utfordringer i næringen. Denne kompetansen må Fiskeridirektoratet nå også søke i fylkeskommunene. I tillegg trenger direktoratet uoppfordrede innspill og forbedringsforslag.

Søknadsskjema og veileder

Fiskeridirektoratet har ene ansvaret for utarbeidelse og ajourhold av disse. For å gjøre dette trenger vi innspill fra fylkeskommunene.

Rådgiving og utredninger

Direktoratet gir også andre typer råd og foretar andre former for utredninger. På samme måte som i regelverksutviklingen vil direktoratet ha behov for innspill fra fylkene.

Forvaltningsforskning

Fiskeridirektoratet leder ofte prosesser der det blir hentet inn forvaltningsrettet forskning. Også her vil direktoratet ha behov for innspill, presiseringer, behovsvurderinger og kunnskap fra fylkeskommunene.

Andreinstansbehandling

Fiskeridirektoratet skal klagebehandle vedtak som fylkeskommunene har fattet. Klagebehandler vil ofte kunne ha behov for tilleggsinformasjon fra fylkeskommunene.

Akvakulturregisteret

A-registerforskriften beskriver hva fylkekommunene og Fiskeridirektoratet skal registrere av opplysninger og begge organer vil være avhengige av korrekte registeropplysninger i sitt arbeid. Fylkeskommunene må ha korrekte opplysninger for å kunne behandle både akvakultur saker og planrelaterte saker. Fiskeridirektoratet må ha korrekte opplysninger i eventuelle klagesaker og ikke minst i tilsynsarbeidet.

Tilsynsarbeid

Fiskeridirektoratet baserer sitt tilsynsarbeid på strategiske risikovurderinger. Det vil kunne være behov for å be fylkene om informasjon i dette arbeidet. Tilsvarende kan det være behov for fylkeskommunene å få informasjon fra regionene.

Tillatelser til særlige formål

Fiskeridirektoratet skal beholde saksbehandling knyttet til tillatelser til særlige formål (stamfisk, undervisning, forskning, visning etc.). Der det blir gitt tillatelser, skal fylkeskommunene foreta lokalitetsklareringen. Her er det et behov for god dialog.

I bunn og grunn handler alt dette om gjensidig informasjons- og kompetanseoverføring.