2.2.3. Kompetanseoverføring

Fiskeridirektoratet har et definert ansvar for å overføre kompetanse til fylkeskommunene. Denne brukerhåndboken er et tiltak i en større tiltakspakke. Figur 2 viser en oversikt over alle tiltakene. De sentrale tiltakene blir omtalt spesielt etter denne.

Overføring av arkiv og registertilgang (referansearkiv)

Alle fylker får tilsendt CD-er med et uttrekk av aktuelle arkivsaker. Den første dekker perioden 2005-2008. Den andre vil gjelde 2009. Det som blir oversendt er i NOARK 4-standard. Fylkene velger selv hvordan de vil behandle opplysningene. Opplysningene bør være tilgjengelig for saksbehandlerne.

Kurs i A-registeret og GIS-løsningen

Fiskeridirektoratet tilbyr fire kurs i A-registeret, inkludert GIS. Kursene går i Bergen. Mer informasjon er sendt i eget brev. Behov for opplæring av nye medarbeidere utover dette, meldes til brukerstøtten for registeret, lenke i del 6. Opplæringsmetode avtales etter hvert.

Overføringsseminar

Fiskeridirektoratet arrangerer et overføringsseminar. Formålet med seminaret er både å gi en innføring i akvakulturforvaltning og planrelaterte saker med utgangspunkt i denne veilederen, og en markering av at fylkene overtar oppgaver fra direktoratet.

Hospitering

Regionkontorene tilbyr hospitering i en avgrenset periode. Dette avtales mellom fylke og angjeldende region.

Permanente forum

Dette kan være:
 - Samarbeidet med fylkeskommunene i fortsettelsen, både mht plan og i saksbehandlingssammenheng.

- Siden Fiskeridirektoratets regionkontor fortsatt skal komme med innspill om akvakulturinteresser i den kommunale planprosessen, men fylkeskommunen skal ha innsigelsesmyndigheten, bør det etableres samarbeidsfora mellom Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene der behovet for innsigelser kan avklares. Se pbl § 5-3 som gir hjemmel for regionale planforum.

- En annen problemstilling er hvordan forholder vi oss i overgangsfasen, dvs. når vi har fremmet en innsigelse og saksbehandlingen ikke er sluttført før 31.12.2009.
 Nærings- og fiskeridepartementet har gitt følgende retningslinjer om dette:

«Når det gjelder førsteinstans saksbehandling ble alle saker som lå til behandling i
 regionkontorene overført til fylkeskommunene fra 1. januar 2010 uten overgangsordning.
 Bakgrunnen var at det generelt ved regionkontorene var mangel på kompetent personell
 som en følge av at saksbehandlere var gått over i stillinger i fylkeskommunene.

I lys av dette kan ikke departementet se at det vil være hensiktsmessig at regionkontorene
 skal behandle innsigelser videre, dvs. at også alle disse behandles av fylkeskommunene
 fra 1. januar.

I saker der en plan er lagt ut på ny etter 1. januar 2010 må fylkeskommunen enten tiltre
 Fiskeridirektoratets tidligere innsigelse eller fremme egen innsigelse. I motsatt fall vil
 innsigelsen falle bort.»

- Se for øvrig pkt 2.2.4. hvor samhandling også tas opp.