2.2.2. Akvakulturregisteret

Som en konsekvens av forvaltningsreformen må A-registeret omtales spesielt.

En rekke opplysninger om tillatelser og lokaliteter skal føres der. Registeret er i A-registerforskriften definert som et realregister med positiv og negativ troverdighet. Kort sagt; alt som står i registeret er sant, og det som ikke står der gjelder ikke. Dette gjelder de opplysningene som følger av A-registerforskriften § 4.

Frem til årsskiftet 2010 er det Fiskeridirektoratet og BRREG som fører inn opplysninger. Fra årsskiftet skal også fylkekommunene registrere opplysninger om:

a) Tillatelsens art, lokalitet(er), nummer, fylke, kommune, tidspunkt for etablering og eventuelle tidsbegrensninger, type tillatelse, kapasitet, begrensninger av tillatelsens innhold.

b) Identifikasjon av den personen eller det foretak som registreringen gjelder for.

Fylkeskommunens medarbeidere får tildelt brukerrettigheter (lese- og skrivetilgang) av Fiskeridirektoratet. For å få skrivetilgang må du ha gjennomført nødvendig opplæring. Vi anbefaler også opplæring for de som bare trenger lesetilgang. Opplæringsbehov meldes til brukerstøtten i Fiskeridirektoratet, se brukerdokumentasjonen og lenke i del 6. Etter gjennomført opplæring vil Fiskeridirektoratet tildele skrivetilgang. Skrivetilgangen skal ikke overlates til andre.

Dette fordi kvaliteten på registeropplysningene må være svært høy. Registeret skal være et realregister, og en feil i registeret blir dermed et brudd på A-registerforskriften. Både saksbehandlere og de som fører tilsyn med næringen er avhengige av å kunne stole på opplysningene. Det samme gjelder for aktører, finansinstitusjoner etc. Fiskeridirektoratet har derfor innført kvalitetskontrollrutiner, som er forskriftsfestet, jf. A-registerforskriften § 5.

A-registeret blir omtalt flere steder i denne brukerhåndboken, og opplysninger om brukerstøtte og brukerdokumentasjon finnes i pkt. 2.2.3 kurs i A-registeret og brukerveilederen for registeret.

Når det gjelder FKs myndighet til å slette i registeret, vises til vårt brev av 03.12.10 til bla fylkeskommunene.