2.2.1. Nytt forvaltningsregime

Fra 1.1.2010 ble mye av tildelingsmyndigheten etter akvakulturloven flyttet til Fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen. Omfanget av forvaltningsreformen er beskrevet i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) «Om lov om endringer i forvaltningslovgivingen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen)».

Når det gjelder akvakulturforvaltningen generelt, innebærer reformen at fylkeskommunene får ansvaret for saksbehandling i tildelingsfasen. Fiskeridirektoratet har fortsatt ansvaret etter A-loven i driftsfasen. I figur 1 viser vi en enkel skisse av de to fasene, uten å definere hvem som har ansvaret for hva. Fylkeskommunene sin saksbehandling gjelder tildeling av nye og endring i eksisterende tillatelser (med og uten antallsavgrensing), og all klarering av lokaliteter (gul bakgrunnsfarge).

I del 3 går vi gjennom tildelingsprosessen, i del 4 de ulike typer tillatelser samt fylkeskommunenes myndighet mer detaljert.

Selve saksbehandlingen innebærer:

  • kvalitetskontrollere søknaden
  • vurdere KU
  • oversende søknaden til kommunal behandling
  • oversende søknader til sektormyndighetene
  • koordinere svar og fatte vedtak etter akvakulturloven
  • registrere opplysninger i A-registeret
  • sende klager til andreinstansbehandling (innstilling i klagesak)

Fylkeskommunene får også overført to typer planrelaterte saker. Dette er innsigelser på vegne av havbruksinteresser (kystsoneplaner) og konsekvensutredninger (KU) etter PBL.