2.1. Statsforvaltningen i dag

Stortinget vedtar lover og departementene vedtar forskrifter i medhold av lovene. I akvakulturloven og de tilhørende forskriftene er det definert forvaltningsoppgaver. Det finnes også forvaltningsoppgaver innen akvakultur i andre lover og forskrifter, se f. eks. pkt. 2.7.

Fiskeridirektoratet er hovedansvarlig for akvakulturforvaltningen. Frem til 31.12.09 har Fiskeridirektoratets regionkontor utført en stor del av forvaltningsoppgavene.

I tillegg til lov- og regelverket får forvaltningen styringssignal gjennom Statsbudsjettet, som vedtas av Stortinget. Fiskeridirektoratet får også et tildelingsbrev fra FKD som presiserer og konkretiserer det som står i Statsbudsjettet.