1.6. Forkortelser i BAF

Alle etater utvikler et stammespråk, så også Fiskeridirektoratet. Her har vi laget en liste over egne og allmenne forkortelser, som blir brukt i dette dokumentet.

Forkortelser i BAF

Begrep

Definisjon

A-loven

Akvakulturloven

A-registeret

Akvakulturregisteret

BAF

Brukerhåndbok akvakulturforvaltning

BRREG

Brønnøysundregistrene

FHL

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridir.

Fiskeridirektoratet

Fvl

Forvaltningsloven av 10. februar 1967

GIS

Geografiske informasjonssystemer

IK-akva

Internkontroll akvakultur

IMR

Havforskningsinstituttet (HI)

KH

Kyst- og havbruksavdelingen (i Fiskeridir.)

KS

Kvalitetssikring

KU

Konsekvensutredninger

Klif

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT)

MD

Miljøverndepartementet

MOM

Modellering - Overvåkning - Matfiskanlegg

MTB

Maksimalt tiltatt biomasse (benevnes i tonn)

NINA

Norsk institutt for naturforskning

NIVA

Norsk institutt for vannforskning

NLF/NLV

Nasjonale laksefjorder/Nasjonale laksevassdrag

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

NYTEK

NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg – krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift.

Offl.

Offentlighetsloven

Pbl.

Plan- og bygningsloven

Regioner

Fiskeridirektoratets regionkontor

Veileder

Veileder til søknadsskjemaene

I pkt. 2.4.1. finnes det en oversikt over de ulike forskrifter i medhold av akvakulturloven.