Evaluering av datagrunnlaget 2006–2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver: Forslag til forbedringer i utvalgsmetoder og prøvetakingsmetodikk

2011, Havforskningsinstituttet

Oppdatert: 23.05.2011