Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Fiskeri / Fangst og kvoter / Vekestatistikk


Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2015

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Vi minner om at fangsttala for 2015 er førebelse.

Ferskfiskordning for konvensjonelle kystfartøy nord for 62°N
Det vart i samband med fastsetting av regulering av torsk nord for 62°N for 2015 sett av 19 300 tonn til ei ferskfiskordning for å sikre at det blir landa meir fersk fisk om hausten.

All fangst innanfor ferskfiskordninga må leverast fersk, og ordninga gjeld for konvensjonelle kystfartøy i open og lukka kystgruppe.

Fartøy som leverer fangst innanfor ordninga oppnår eit kvotetillegg, og det kan være i reine torskefangstar bokført delvis på eigen kvote og delvis på ferskfiskordninga.

I fyrste omgang kan fartøy som leverer all fangst fersk frå og med 6. april i tillegg til kvoten fiske og lande inntil 20 prosent torsk på vekebasis. Frå og med 29. juni aukar tillegget på vekebasis til 30 prosent.

Bifangstordning for fartøy i lukka kystgruppe
Det er sett av 4 000 tonn hyse nord for 62°N til kystfartøy under 15 meter heimelslengd til ei bifangstordning i 2015.

Fisket innanfor ordninga startar måndag 7. september.

Fartøy kan delta i ordninga sjølv om dei har fartøy-/maksimalkvote igjen.

Bifangsten reknast ut frå samla fangst i tidsrommet frå og med måndag klokka 00:00 til og med sundag klokka 23:59.

Fartøy som har hysekvote igjen blir belasta for fangsten som overstig 25 prosent på vekebasis.

I den einskilde fangst og ved landing skal hysedelen vere mindre enn 50 prosent, med mindre overskytande kvantum kan belastast fartøyet si eiga kvote.

2015

Veke 20application/pdf (527,83 kB)
Veke 20application/vnd.ms-excel (55,53 kB)

Lisens for bruk av data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Lisens for bruk av data