Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Fiskeri / Fangst og kvoter / Vekestatistikk


Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Vi minner om at fangsttala for 2014 er førebelse.

Ferskfiskordning for konvensjonelle kystfartøy nord for 62°N
Det vart i samband med fastsetting av regulering av torsk nord for 62°N for 2014 sett av 21 501 tonn til ei ferskfiskordning for å sikre at det blir landa meir fersk fisk om hausten.

All fangst innanfor ferskfiskordninga må leverast fersk, og ordninga gjeld for konvensjonelle kystfartøy i open og lukka kystgruppe.

Fartøy som leverer fangst innanfor ordninga oppnår eit kvotetillegg, og det kan være i reine torskefangstar bokført delvis på eigen kvote og delvis på ferskfiskordninga.

I fyrste omgang kan fartøy som leverer all fangst fersk frå og med 7. april i tillegg til kvoten fiske og lande inntil 20 prosent torsk på vekebasis. Frå og med 30. juni aukar tillegget på vekebasis til 30 prosent.

Bifangstordning for fartøy i lukka kystgruppe
Det er sett av 4 338 tonn hyse nord for 62°N til kystfartøy under 15 meter heimelslengd til ei bifangstordning i 2014.

Fartøy kan delta i ordninga sjølv om dei har fartøy-/maksimalkvote igjen.

Bifangsten reknast ut frå samla fangst i tidsrommet frå og med måndag klokka 00:00 til og med sundag klokka 23:59.

Fartøy som har hysekvote igjen blir belasta for fangsten som overstig 25 prosent på vekebasis.

I den einskilde fangst og ved landing skal hysedelen vere mindre enn 50 prosent, med mindre overskytande kvantum kan belastast fartøyet si eiga kvote.

2014

Veke 52application/pdf (175,37 kB)
Veke 52application/vnd.ms-excel (54,36 kB)

Lisens for bruk av data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Lisens for bruk av data