Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister

Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker.

Meld fra om eventuelle feil
Fiskeridirektoratet arbeider med et nytt fartøyregister. Dette innebærer at det eksisterende registeret ikke blir videreutviklet. Hvis du finner feil eller mangler ved det eksisterende fartøyregisteret, ber vi om at du kontakter oss, enten på telefon 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner)

Merk at kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen, mens kvotefleksibilitet på fartøynivå foreløpig ikke fremgår.

Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av leiefartøy-, samfiske- og slumpfiskordningen, samt oversikt over fartøy som er tildelt forskningskvoter.

Utlisting av fartøy og tilhørende rettigheter

Fylke:
Kommune:
Fartøy mindre enn: m
Fartøy større enn: m

Angi hvilken informasjon du ønsker
skal inngå i utlistingen:

Registreringsmerke
Radio/kjennesignal
Fartøynavn
Største lengde (m)
Organisasjonsnummer
Eier navn
Postnr
Poststed
Angi type konsesjon eller deltakeradgang:
Vis alle konsesjoner og deltakeradganger
Avgrenset Nordsjøtrål
Flatfiskkonsesjon
Kolmuletrålkonsesjon
Makrelltråltillatelse
Nordsjøtrålkonsesjon
NVG-trål konsesjon
Pelagisk tråltillatelse
Reketråltillatelse > 65 fot
Ringnot > 90 fot
Seisnurp > 90 fot
Seitrålkonsesjon
Snurrevad konsesjon
Torsketråltillatelse
Vassildtrål
Grønlandsreketrål
Konv.fartøy 28 m og over.
Konv.fartøy < 28m. Torsk sør for 62gr.
Konv.fartøy>=28 m, Bunnfisk Sør
Konvensjonelle fartøy < 28 m
Kystmakrell-Garn/Snøre < 13m
Kystmakrell-Garn/Snøre. 13-21,35m
Kystmakrell-Not < 13 m
Kystmakrell-not. 13-21,35 m
Kystreketrål Sør 11 m og over
Nordsjøsild Notfartøy < 21.35m
NVG-Kystfartøygruppen
Ringnot 70-90 fot(SUK) Makrell
Ringnot 70-90 fot(SUK) Nordsjøsild
Sei nord.Notfartøy 13 - 27,5m.
Sei sør.Notfartøy 13-27,5m.
Seigarn, Nord < 28 m