Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister

Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker.

Meld fra om eventuelle feil
Fiskeridirektoratet arbeider med et nytt fartøyregister. Dette innebærer at det eksisterende registeret ikke blir videreutviklet. Hvis du finner feil eller mangler ved det eksisterende fartøyregisteret, ber vi om at du kontakter oss, enten på telefon 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner)

Merk at kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen, mens kvotefleksibilitet på fartøynivå foreløpig ikke fremgår.

Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av leiefartøy-, samfiske- og slumpfiskordningen, samt oversikt over fartøy som er tildelt forskningskvoter.

Torsketrålere, seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy har i tillegg til fartøykvoter og bifangstadgang en tilleggskvote på 40 tonn torsk og 15 tonn hyse pr. fartøy. Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn får i tillegg til dette en kvote på 100 tonn torsk pr. fartøy.

Oppslag på bestemt fartøy

Her kan du søke etter et spesielt fartøy. Fyll inn et av feltene under:

Registreringsmerke:
Radiokallesignal:
Navn: