Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiskeridirektoratets beredskapsportal


Fiskeridirektoratets beredskapsportal

Fiskeridirektoratets beredskapsportal er opprettet for å hjelpe næringsaktørene og kystbefolkningen med krisehåndtering i kystsonen. Utviklingen av Fiskeridirektoratets beredskapsportal er finansiert med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Beredskap siden 1988
Siden den store giftalgeoppblomstringen – forårsaket avChrysochromulina polylepis - i 1988 har Fiskeridirektoratet hatt beredskapsoppgaver for krisehåndtering i kystsonen. Disse har i særlig grad gått ut på å hjelpe oppdretterne med varsling, rådgivning og tiltak ved invasjon av skadelige eller giftige alger.

Omfatter også maneter, sel og hval
Fra 1997 av har også manetplager blitt en del av beredskapsporteføljen. Det var da lenkemaneten/kolonimaneten Apolemia uvaria ble oppdaget i norske farvann.

Ilanddrevne sjøpattedyr har også vært omfattet av Fiskeridirektoratets beredskap, enten det har dreid seg om invasjonsbølger av grønlandssel i Nord-Norge, ilanddrevne hvaler eller regelrette opphopninger av syk eller døende sel inn mot kysten av Sør-Norge (for eksempel virusepidemier i steinkobbebestandene i Kattegat og Skagerrak i 1988 og 2002).

Bredt samarbeid
I løpet av de siste årene fra slutten av 1980-tallet har vi i tillegg blant annet inngått beredskapssamarbeide med Kystverket/Kystdirektoratet ved akutt forurensing (for eksempel ved oljeutslipp fra skip som går på grunn og oljevernaksjoner) og Statens strålevern (atomulykker).

Utover dette samarbeider vi med Nansensenteret (satellittbilder), SINTEF Fiskeri og havbruk AS (vannprøver, algeinformasjon), NIVA Vestlandsavdelingen (vannprøver, algeinformasjon), Havforskningsinstituttet (vannprøver, alge- og manetinformasjon), FHL havbruk (informasjonsutveksling), Norges veterinærhøgskole (toksisitetstesting) m.fl.

Ansvarlig myndighet
Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for følgende krisehåndteringer:

  • skadelige alger og maneter
  • ilanddrevne sjøpattedyr (underansvar –a: Kystverket: vakttelefon og infobrev til kommunene (tilskudd post 21) og underansvar –b: Mattilsynet: håndtering av døende og syke sjøpattedyr, prøvetaking, diagnoser. Denne tredelte ansvarsfordelingen ble det enighet om på et evalueringsmøte i Fiskeridepartementet den 28.02.03).

Utover dette deltar vi aktivt innen følgende beredskapsområder:

  • akutt forurensing (grunnstøtinger, oljeutslipp, kjemikalieutslipp m.m.). Ansvarlig myndighet: Kystdirektoratet/Kystverket
  • atomulykker/radioaktivitet. Ansvarlig myndighet: Statens strålevern.

Nær brukerne
Fiskeridirektoratet er et direktorat med regional forankring. Dette gir tilstedeværelse, kontaktnett og lokalkunnskap. Med syv regionkontor, 20 lokalkontor og kompetansesentra fra Vadsø i nordøst til Fredrikstad i sørøst vil vi fange opp potensielle eller pågående krisesituasjoner langs hele kysten. Dette betyr at vi kan gi vårt bidrag til håndtering av kriser og kriseobjekter der det måtte være nødvendig.

Vi håper at Fiskeridirektoratets beredskapsportal vil være til nytte for Kyst-Norge både i forkant av og i en krisesituasjon. Portalen er således et viktig element i vårt motto «Livet i havet – vårt felles ansvar!»