Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Svartelister (IUU)


Svartelister (IUU)

Svartelister over fiskefartøy har som formål å sette fokus på og bidra til å bekjempe ulovlig, uregulert eller urapportert fiske. Fiskeridirektoratet har to slike svartelister: IUU-listen og «Norwegian Black List».

Kaikontroll. Foto: © Fiskeridirektoratet

IUU-listen

Fartøy på IUU-listen kan nektes ilandføring av fangst, omlasting og bearbeiding av fisk i norske havner. De kan også bli nektet lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester.

Fartøy kan bli strøket av listen dersom flaggstaten iverksetter tilstrekkelige sanksjoner.

«IUU» står for «illegal», «unreported» and «unregulated».


   

   


Den nasjonale svartelisten innebærer at det iverksettes irreversible sanksjoner overfor fartøy som har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann.

Konsekvensen av å stå på denne norske svartelisten er at utenlandske fartøy blir nektet lisens i Norges økonomiske sone. Fartøy på listen kan ikke registreres med norsk flagg, og dermed heller ikke få ervervstillatelse.

Som følge av at ingen fartøy slettes fra listen er den både omfattende og bærer i seg et historisk bilde.