Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / J-meldinger / Utgåtte j-meldinger / J-183-2011


Akvakulturregelverk gis ikke lenger ut som J-meldinger, men du vil finne akvakulturregelverk og merknader her.

Få varsel per e-post og SMS om nye fiskeri- og j-meldinger

Last ned j-meldinger

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Melding fra fiskeridirektøren

J-183-2011 (Utgått)

Forskrift om stopp i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° ø m.v. i 2011/2012

Gyldig fra: 19. 09. 2011

Gyldig til: 31. 07. 2012

Bergen, 20. 09. 2011

Fiskeridirektoratet har den 19. september 2011 med hjemmel i forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2011/2012 § 29 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fangst av hannkrabbe
Fangst av hannkrabbe i kvoteregulert område stoppes med virkning fra 20. september 2011 kl 23.59. Siste frist for landing av fangst er 21. september 2011 kl 18.00.

Uten hinder av bestemmelsen i første ledd kan norske fartøy med deltakeradgang drive fangst av hannkrabbe innenfor de garanterte kvotene, jf. forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2011/2012 §§ 11 og 12.

Det kan også utøves forskningsfangst, fritidsfiske og turistfiske innen de fastsatte kvotene, jf. ovennevnte forskrift § 3.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31. juli 2012.

IB/EW

Kategoriene

  • Nord for 62 annet