Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt / Utlysning - rekruttering av ungdom til fiskeryrket


Utlysning - rekruttering av ungdom til fiskeryrket

Fiskerimyndighetene viderefører rekrutteringsordningen for å gi ungdom sjansen til å komme inn i fiskeryrket. Som tidligere lyses det også i år ut ti deltakeradganger til søkere som er født i 1976 eller senere.

Fangst i not. Foto: © Møreforskning

Fiskeridirektoratet lyser med dette ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven.

Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

Søknaden kan gjelde et adgangsbegrenset fiskeri etter eget ønske.

Vilkår for tildelingen
I henhold til forskriftens § 3 må søker oppfylle følgende vilkår:

a) Søker må være født i 1976 eller senere.

b) Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.

c) Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2009, 2010 eller 2011. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 100 000 kroner. For 2011 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav e.

d) Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.

e) Søknad må være sendt fiskeridirektoratet region Finnmark innenfor de frister og med de krav til søknaden som fiskeridirektoratet har fastsatt.

Rangeringskriterier
Hvis mer enn 10 søkere oppfyller vilkårene for tildeling skal søkerne etter forskriftens § 4 rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres
  2. Kurs og sertifikater som fagbrev, sikkerhetskurs og kystskippersertifikat
  3. Deltakelse i ungdomsfiskeordningen.

Ved behov for ytterligere rangering skal det underrepresenterte kjønn prioriteres.

Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

Søknaden
Søknadsfrist for ordningen er satt til 1. september 2011.

Søknaden må redegjøre for alle de ovennevnte vilkårene og inneholde fødselsnummer og øvrig personalia for søker.

I tillegg må fiskerifaglig kompetanse (fagbrev) og årlig fangstverdi fra eget fartøy dokumenteres med revisorbekreftet regnskap evt. ved sluttsedler.

Ved behov må søker kunne svare på spørsmål og legge frem ytterligere dokumentasjon som er nødvendig for behandlingen.

Vedtak om tildeling
Fiskeridirektoratet region Finnmark vil foreta saksbehandlingen og tildeling av deltakeradgang.

Direktoratet ser for seg at vedtakene skal treffes innen utgangen av oktober måned. De som tildeles deltakeradgang kan påregne å delta i fiske f.o.m. 1. januar 2012.

Hvis mottaker av deltakeradgang ikke har fartøy i merkeregisteret på tidspunktet for tildeling, må det søkes om ervervstillatelse for fartøyet som vedkommende skal delta med.

Avslag på tildeling vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeridirektoratet sentralt som er klageorgan.

Deltakeradgangens innhold (forskriftens § 5)
Deltakeradganger som tildeles gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk.

Deltakeradganger som tildeles skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet.

Deltakeradgangenes hjemmelslengde for kvotetildeling skal fastsettes ut fra fartøyets faktiske lengde pr. 1. juni 2011, men ikke større enn 14,99 meter.

Spørsmål kan rettes til fiskeridirektoratet region Finnmark på telefon 03495.

Søknaden sendes til:
Fiskeridirektoratet region Finnmark,
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Kvinner oppfordres til å søke.