Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Aktuelt / Strakstiltak for Hardangerfjorden


Strakstiltak for Hardangerfjorden

Forvaltningen inviterer til en bred gjennomgang om strakstiltak for å sikre levekraftige bestander av laksefisk i Hardangerfjorden.

En ny rapport fra Havforskningsinstituttet, Rådgivende biologer og Uni Miljø kommer med forslag til strakstiltak i Hardangerfjorden.

Det er Fiskeridirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Hordaland fylkeskommune og Mattilsynet som har bedt om forslag til et nasjonalt pilotprosjekt for avbøtende strakstiltak for å sikre bestandene av vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden.

- Rapporten peker på at det er viktig å fiske ut og fjerne rømt oppdrettsfisk fra fjord og elv, sikre produksjonsarealene for vill laks og sjøørret, teste ut behandling mot lus på vill laksefisk, sikre genmateriale i genbank og gjennomføre omfattende forskning som dokumenterer effekten av de ulike tiltakene, sier Jens Chr. Holm som leder styringsgruppen som har bestilt utredningen.

Direktør Jens Chr. Holm, Fiskeridirektoratet

Inviterer til dialog
Styringsgruppen ønsker innspill og reaksjoner på forslagene i rapporten. Oppdragsgivere kommer deretter til å ta stilling til rapporten og bli enig om hva som er nødvendige og prioriterte tiltak for å bøte på den uholdbare situasjonen i fjordbassenget i dag.

- Deretter kommer vi til å invitere til en bred dialog om hvordan tiltakene kan finansieres og gjennomføres. Det er allerede mange som gjør mye for å rette på situasjonen og andre har vist vilje til å ta et tak. Vi tror det ligger gode muligheter i å etablere felles forståelse for og samordning av innsatsen, sier Jens Chr. Holm.

Nasjonalt pilotprosjekt
Et nasjonalt pilotprosjekt vil ta fatt i de menneskeskapte påvirkningsfaktorene på de ville laksefiskene i ferskvann og det marine miljøet i sammenheng og kunne avklare eierskap til problemer og løsninger.

En slik innsats vil kreve en tydelig offentlig organisering, og det er viktig at prosjektet gjennomføres slik at overføringsverdien sikres. I dette ligger blant annet krav til forskningsbasert dokumentasjon og verifisering av tiltakene.

Styringsgruppen består av Atle Kambestad (Direktoratet for naturforvaltning), Endre Korsøen (Hordaland fylkeskommune), Hulda Bysheim (Mattilsynet) og ledes av Jens Chr. Holm (Fiskeridirektoratet).

Innspill og reaksjoner sendes på epost til postmottak@fiskeridir.no og merkes ”Hardangerfjorden – strakstiltak” i overskriften.

Kontakttelefoner:
Øystein Skaala - Havforskningsinstituttet (om rapporten): 476 27 878
Jens Chr Holm - Fiskeridirektoratet 416 49 170